top of page
fjord 2021.JPG
לוגו.png

האופטימית הזמינה אותך לשאלון אפיון ראשוני 

לאחריו ניתן לקבל את תמהיל ההשקעות המומלץ עבורך

 כולל הסבר מלא על רמת הסיכון והרכבי התמהיל.

בסיום השאלון ניתן להמשיך לבחירת תוכנית מתאימה ולהשלמת תהליך הרישום לקבלת השירות

1.gif
3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
הבא
4. מהי מטרת ההשקעה:
הבא
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)

אין לי ידע כלל

עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון 

למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית

יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם

יש לי / היה לי תיק מנוהל בבעת השקעות

אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות

הבא
6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו ייעוץ ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק) 
הבא
7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)
הבא
8. קמת בבוקר וגילית שתיק ההשקעות שלך ירד ב-10%                   
איך תגיב?
Heading 5
הבא
9. השקעה בני"ע  ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן:
חשב את פרופיל ההשקעה המומלץ עבורי
bottom of page